Fototekstura.pl
forum aukcje grupy pliki sound faq poczta
Zasady Forum

Wr   MaTraX.NET > MobileOS > Inne

Inne Pozostae tematy zwizane z systemami operacyjnymi na telefony komrkowe.

Odpowiedz
 
Narzdzia wtku
Old 11-11-18, 07:00   #1
atcsbn01
Bywalec
 
Zarejestrowany: 10.11.18
Posty: 136
Phần mềm kế toán ATCSNhan lam dich vu Ke toan - Thue tron goi gia re tai Ha Noi Bac Ninh Bac Giang

Dich vu ke toan thue tron goi Tu Son Bac Ninh Tat ca cac du lieu nghiep vu ke toan, thue deu thuc hien lam tren phan mem ke toan, lam den dau ban giao va cap nhat du lieu den day de don vi co the kiem tra tinh hinh thuc te va phoi hop cung giai quyet cac van de trong qua trinh thuc hien.

Chi phi tu 1.000.000 d - 4.000.000 d/ thang tuy theo khoi luong cong viec

1. Ke khai thue TNCN GTGT TNDN thang quy nam: Hang thang, quy dau moi ky se co can bo den thuc hien cac cong viec nhy Khai thue mon bai hang nam, Lap bao cao thue GTGT, TNDN hang thang, quy gui co quan thue, Lap bao cao quyet toan thue TNDN nam, Lap bao cao quyet toan thue TNCN nam, Lap bao cao quyet toan cac loai thue lien quan khac, Lap bao cao tai chinh, Thong bao cho doanh nghiep so tien thue phai nop khi co phat sinh.

2. Cac nghiep vu ke toan: Phan loai, sap xep, dong chung tu ke toan, Dinh khoan cac nghiep vu ke toan phat sinh Kiem tra cac chung tu dau vao, dau ra cho phu hop voi quy dinh cua phap luat, Hach toan va ghi so sach cac chung tu, Lap va in cac loai so sach ke toan theo qui dinh, Dung ten nhan vien lam ke toan cho doanh nghiep, Bo nhiem, dung ten ke toan tryong cho doanh nghiep.

3. Tu van, giai trinh thue, Ho tro tu van ve lao dong, bao hiem xa hoi, bao hiem y te, Tu van ke toan, thue va hoa don chung tu cho doanh nghiep trong noi dung va pham vi cong viec thuc hien, Lam viec voi co quan thue khi co yeu cau, Lam viec voi cong ty kiem toan, Lam viec va giai trinh voi co quan thue trong pham vi cong viec da thuc hien.

Dich vu ke toan thue tron goi Tu Son Bac Ninh, dich vu ke toan thue tron goi Yen Phong Bac Ninh, Dich vu ke toan thue tron goi Que Vo Bac Ninh, Dich vu ke toan thue tron goi Thuan Thanh Bac Ninh, Dich vu ke toan thue tron goi Bac Ninh, ke toan tron goi tu son bac ninh, dich vu ke toan thue tron goi yen phong bac ninh

Lien he:

CONG TY TNHH MTV KE TOAN – DAI LY THUE ATCS VIET NAM

Hotline + Zalo: 0947 566 951 – Mr Tien

Skype: [email protected]

Email: [email protected]

https://www.facebook.com/ketoanthueATCS

Web: ketoanthueATCS.vn

Ostatnio edytowane przez atcsbn01 : 27-12-18 o 05:43.
atcsbn01 is offline   Odpowied z Cytowaniem
Fototekstura.pl - fotografia magazyn
Old 16-11-18, 12:24   #2
atcsbn01
Bywalec
 
Zarejestrowany: 10.11.18
Posty: 136
Odp: Phần mềm kế toán ATCS

Nhan lam dich vu Ke toan - Thue tron goi gia re tai Ha Noi Bac Ninh Bac Giang

Dich vu ke toan thue tron goi Tu Son Bac Ninh Tat ca cac du lieu nghiep vu ke toan, thue deu thuc hien lam tren phan mem ke toan, lam den dau ban giao va cap nhat du lieu den day de don vi co the kiem tra tinh hinh thuc te va phoi hop cung giai quyet cac van de trong qua trinh thuc hien.

Chi phi tu 1.000.000 d - 4.000.000 d/ thang tuy theo khoi luong cong viec

1. Ke khai thue TNCN GTGT TNDN thang quy nam: Hang thang, quy dau moi ky se co can bo den thuc hien cac cong viec nhy Khai thue mon bai hang nam, Lap bao cao thue GTGT, TNDN hang thang, quy gui co quan thue, Lap bao cao quyet toan thue TNDN nam, Lap bao cao quyet toan thue TNCN nam, Lap bao cao quyet toan cac loai thue lien quan khac, Lap bao cao tai chinh, Thong bao cho doanh nghiep so tien thue phai nop khi co phat sinh.

2. Cac nghiep vu ke toan: Phan loai, sap xep, dong chung tu ke toan, Dinh khoan cac nghiep vu ke toan phat sinh Kiem tra cac chung tu dau vao, dau ra cho phu hop voi quy dinh cua phap luat, Hach toan va ghi so sach cac chung tu, Lap va in cac loai so sach ke toan theo qui dinh, Dung ten nhan vien lam ke toan cho doanh nghiep, Bo nhiem, dung ten ke toan tryong cho doanh nghiep.

3. Tu van, giai trinh thue, Ho tro tu van ve lao dong, bao hiem xa hoi, bao hiem y te, Tu van ke toan, thue va hoa don chung tu cho doanh nghiep trong noi dung va pham vi cong viec thuc hien, Lam viec voi co quan thue khi co yeu cau, Lam viec voi cong ty kiem toan, Lam viec va giai trinh voi co quan thue trong pham vi cong viec da thuc hien.

Dich vu ke toan thue tron goi Tu Son Bac Ninh, dich vu ke toan thue tron goi Yen Phong Bac Ninh, Dich vu ke toan thue tron goi Que Vo Bac Ninh, Dich vu ke toan thue tron goi Thuan Thanh Bac Ninh, Dich vu ke toan thue tron goi Bac Ninh, ke toan tron goi tu son bac ninh, dich vu ke toan thue tron goi yen phong bac ninh

Lien he:

CONG TY TNHH MTV KE TOAN – DAI LY THUE ATCS VIET NAM

Hotline + Zalo: 0947 566 951 – Mr Tien

Skype: [email protected]

Email: [email protected]

https://www.facebook.com/ketoanthueATCS

Web: ketoanthueATCS.vn

Ostatnio edytowane przez atcsbn01 : 27-12-18 o 05:44.
atcsbn01 is offline   Odpowied z Cytowaniem
Old 06-02-19, 16:13   #3
atcsbn01
Bywalec
 
Zarejestrowany: 10.11.18
Posty: 136
Odp: Phần mềm kế toán ATCS

Nh*n l*m dịch vụ Kế toán - Thuế trọn gói tại H* Nội Bắc Ninh Bắc Giang

Tất cả các dữ liệu nghiệp vụ kế toán, thuế đều thực hiện l*m trên phần mềm kế toán, l*m đến đâu b*n giao v* c*p nh*t dữ liệu đến đấy để đơn vị có thể kiểm tra tình hình thực tế v* phối hợp cùng giải quyết các vấn đề trong quá trình thực hiện.

Chi ph* từ 1.000.000 đ - 4.000.000 đ/ tháng tùy theo khối lượng công việc

1. Kê khai thuế TNCN GTGT TNDN tháng quý năm:

H*ng tháng, quý đầu mỗi kỳ sẽ có cán bộ đến thực hiện các công việc như Khai thuế môn b*i h*ng năm, L*p báo cáo thuế GTGT, TNDN h*ng tháng, quý g*i cơ quan thuế, L*p báo cáo quyết toán thuế TNDN năm, L*p báo cáo quyết toán thuế TNCN năm, L*p báo cáo quyết toán các loại thuế liên quan khác, L*p báo cáo t*i ch*nh, Thông báo cho doanh nghiệp số tiên thuế phải nộp khi có phát sinh.

2. Các nghiệp vụ kế toán

Phân loại, sắp xếp, đóng chứng từ kế toán, Định khoản các nghiệp vụ kế toán phát sinh Kiểm tra các chứng từ đầu v*o, đầu ra cho phù hợp với quy định của pháp lu*t, Hạch toán v* ghi sổ sách các chứng từ, L*p v* in các loại sổ sách kế toán theo qui định, Đứng tên nhân viên l*m kế toán cho doanh nghiệp, Bổ nhiệm, đứng tên kế toán trưởng cho doanh nghiệp.

3. Tư vấn, giải trình thuế

Hỗ trợ tư vấn về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Tư vấn kế toán, thuế v* hóa đơn chứng từ cho doanh nghiệp trong nội dung v* phạm vi công việc thực hiện, L*m việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu, L*m việc với công ty kiểm toán, L*m việc v* giải trình với cơ quan thuế trong phạm vi công việc đã thực hiện.

Liên hệ:

CÔNG TY TNHH MTV KẾ TOÁN – Đ*I LÝ THUẾ ATCS VIỆT NAM

Hotline + Zalo: 0947 566 951 – Mr Tiến

Skype: [email protected]

Email: [email protected]

https://www.facebook.com/ketoanthueATCS

Web: ketoanthueATCS.vn
atcsbn01 is offline   Odpowied z Cytowaniem
Odpowiedz


Uytkownicy aktualnie czytajcy ten wtek: 1 (0 uytkownik i 1 goci)
 
Narzdzia wtku

Zasady Postowania
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code jest W.
kod [IMG] jest W.
kod HTML jest Wy.Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright © 2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd. | PL Lang: MaTraX.NET | Icons: Rokey.net | Sponsor plikowni: OVH.pl
vBulletin Style by: kreativfantasy.com

Part of Livepoint, Michael Skweres
Best since 2000 © by MaTraX.NET